Sociální péče jako taková fungovala již od pradávna, i když se samozřejmě takto neoznačovala. Lidé, kteří pomáhali potřebným, chudým, nemocným se sdružovali při církvích, spolcích, špitálech. Jako profese se začala sociální práce a sociální služba obecně formovat až na přelomu 19. a 20. století.  Jako první sociální pracovnice se angažovaly ženy z vyšších společenských vrstev, ty také položily základy sociální práci jako odborné disciplíně. Sociální práce se začala studovat a vyvíjela se až do podoby jak ji známe dnes.
péče o stařenku
Jaká tedy dnes je?

Sociální práce je teoretická i praktická disciplína, zaměřená na pomoc jednotlivci, skupinám i celým komunitám v nouzi. Předmětem její činnosti je poskytnutí odborného poradenství, terapeutické pomoci nebo zprostředkování služeb tak, aby byl člověk schopen zařadit se do běžného života, případně aby měl zajištěny důstojné podmínky pro život.

V České republice je sociální práce podepřena Zákonem o sociálních službách, kde jsou definovány základní typy služeb, jejich dělení, cílové skupiny klientů, jsou zde specifikovány pracovní pozice v sociálních službách a potřebné vzdělání pracovníků.
žebrák s kloboukem
Sociální pracovníkje odborník s požadovaným vzděláním – minimálně vyšším odborným, který je schopen samostatně a odborně řešit situaci klienta, případně jej nasměrovat na další navazující služby.

Mezi sociální služby spadají nejrůznější zařízení, která člověk potkává v běžném životě téměř na každém rohu. Jsou to zejména ambulantní, pobytové a terénní služby. Zaměřené na prevenci, poradenství nebo přímou péči. Klientem se může stát teoreticky kdokoliv, kdo v určité životní etapě potřebuje pomoc.

K nejznámějším službám patří zejména:

–          domovy pro seniory

–          stacionáře

–          azylové domy

–          poradny

–          nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

–          krizová centra

–          chráněné bydlení a mnoho dalších.


Cílovou skupinou sociálních služeb jsou tedy děti od narození až po osoby nejstaršího věku.
ruku v ruce

Často jsou sociální službyširokou veřejností opomíjeny, přehlíženy. Zdravý, pracující, soběstačný člověk nemá potřebu se tímto zabývat, pokud se však ocitne v krizové situaci, je dobré, aby věděl, kam se obrátit a kdo je mu ochoten a schopen pomoci.

Ohodnoťte příspěvek